Volitelný předmět Molekulární zobrazovací metody podává přehled o moderním způsobu strukturálního a molekulárního zobrazování tkání lidského těla zobrazovacími metodami se zaměřením na zobrazování vnitřní struktury, chemického složení tkání, prokrvení tkání, výměny látek mezi jednotlivými kompartmenty a to metodami výpočetní tomografie a magnetické rezonance, dále pomocí hybridního zobrazení s obsahem pozitronové emisní tomografie.  

V předmětu je uveden přehled klinických aplikací jednotlivých typů molekulárního zobrazování a jejich klinická perspektiva v budoucnosti.


V tomto kurzu naleznete informace ke studiu a také starší výukové materiály.


The course contains basic information about the effects of ionizing radiation and routinely used imaging methods and radiotherapy.

The main purpose of the course is to provide a comprehensive source of information from an important area on the border of theoretical disciplines (physics and biology) and clinical diagnostics and therapy. In these clinical disciplines, physical processes are applied in practice and their knowledge is necessary to understand the methodology and potential adverse effects in clinical medical practice. At the same time, medical technology is an essential part of both diagnostics and radiotherapy.

Contact: Jiří Bejček

Kurz obsahuje základní informace o účincích ionizačního záření a rutinně používaných přístrojích zobrazovacích metod a radioterapie. 

Hlavním smyslem kurzu je poskytnutí uceleného zdroje informací z důležité oblasti na pomezí teoretických oborů (fyzika a biologie) a oborů klinické diagnostiky a terapie. V těchto klinických oborech dochází k praktické aplikaci fyzikálních procesů a jejich znalost je nutná pro pochopení metodiky a také případných nežádoucích projevů v klinické medicínské praxi. Zdravotnická technika je zároveň zcela zásadní součástí jak diagnostiky tak radioterapie.

Pedagogický kontakt: Jiří Bejček

Aplikace obsahuje přehledně všechny snímky ze kterých si studenti losují při závěrečné zkoušce z Radiologie a zobrazovacích metod.
Kurz o zobrazovacích metodách trávicího traktu je primárně určen pro studenty 4. ročníku v rámci přípravy na praktická cvičení věnovaná GIT v letním semestru. Zároveň lez materiály využít pro přípravu k závěrečné zkoušce.